Specjalista ds. BHP

2020-09-03 ID OFERTY: 130441
  • Scanmed S.A. (zobacz więcej)

    Polska,  Kraków , małopolskie

    • wszystkie
    • pełny etat
SCANMED S.A. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare. Jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) świadczymy opiekę medyczną na najwyższym światowym poziomie.Cechuje nas zdrowe podejście do życia, ludzi, świata. Jeżeli chcesz być częścią międzynarodowego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, nasza oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego Zespołu! Obecnie szukamy: Specjalista ds. BHPMiejsce pracy: KRAKÓW

Zakres obowiązków
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp.
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji.
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp.
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach.
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach; podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poszukiwane kompetencje
 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu BHP
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • certyfikat "Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP"
 • ukończony kurs pedagogiczny
 • umiejętności budowania zaufania i relacji z ludźmi
 • praktyczna umiejętność prowadzenia szkoleń z zakresu BHP
 • znajomość przepisów prawa wynikających z wykonywania zawodu pracownika służby BHP

Oferujemy
 • elastyczne formy zatrudnienia lub współpracy
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji
 • dodatkowy system benefitów.
Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do dnia 30.09.2020