Asystent/-ka ds. obsługi klienta

2022-05-14 ID OFERTY: 652302

O nas


Nasza historiaKorzenie Kaizen Rent S. A. sięgają roku 1979, kiedy to w Lubinie na Dolnym Śląsku powstała firma Dobrygowski Sp. z o.o. Dobrygowski Sp. z o.o. to autoryzowany dealer Toyoty, posiadający 2 salony sprzedaży na Dolnym Śląsku oraz sześciokrotny zdobywca tytułu Dealera Roku. Niesamowite tempo rozwoju salonów Toyota Dobrygowski spowodowało, że Zarząd podjął decyzję o wydzieleniu ze struktury firmy działu flotowego i w 2015 roku powołał do życia spółkę Kaizen Fleet, dając jednocześnie jej pracownikom pełną swobodę działania i realny wpływ na dalszy rozwój spółki. Pod skrzydłami nowego Zarządu spółka rozpoczęła ekspansję, obejmując swoim działaniem całą Polskę. W 2017 roku Zarząd podjął decyzję o poszerzeniu zakresu działalności o usługę najmu krótkoterminowego i tak w sierpniu pojawiły się w kilku miastach Polski pierwsze oddziały wypożyczalni samochodowej Kaizen Rent. Z końcem 2021 roku wypożyczalnia Kaizen Rent posiada swoje oddziały we wszystkich największych miastach Polski ? Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk.

Twój zakres obowiązków • Obsługa telefoniczna klientów biznesowych i indywidualnych

 • Wprowadzanie danych dot. otrzymanych zleceń wynajmu do systemów informatycznych

 • Współpraca z koordynatorami Oddziałów oraz Mobilnymi Przedstawicielami wypożyczalni samochodów

 • Wystawianie faktur

Nasze wymagania • Dyspozycyjność,

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z kontrahentami zagranicznymi,

 • Znajomość obsługi komputera i programów pakietu Office,

 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

 • Zdolności organizacyjne

 • Samodzielność i odpowiedzialność

To oferujemy • Atrakcyjną, pełną wyzwań pracę,

 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w aktualnych strukturach,

 • Elastyczne godziny pracy, możliwość dostosowania pracy np. do zajęć na uczelni,

 • System wynagrodzeń i premii zależny od osiąganych wyników

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych  dla Kandydatów


na pracowników i współpracowników


  1. Kaizen Rent S. A. z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Gen. Józefa Bema 8 (KRS: 0000575185) jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.

 2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:

 3. przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,

 4. na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

 7. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą.

 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:

 9. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub

 10. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 11. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego, Kandydaci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

 12. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 13. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

 14. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:

 15. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

 16. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

 17. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

 18. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

 19. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

 20. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 21. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

 22. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 7 lit. b powyżej ? prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 23. niepodlegania pro?lowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

 24. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,


z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 1. Jeżeli Kandydaci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, powinni przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 12 poniżej.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na adres e-mail: rodo_kaizenfleet.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Gen. Józefa Bema 8 w Lubinie (59-300).

 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 4. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

 5. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

 6. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

 7. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.