Spawacz

2022-05-14 ID OFERTY: 652301

PGZ Stocznia Wojenna jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednego z największych koncernów zbrojeniowych w Europie. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła 3 stycznia 2018, po przejęciu Stoczni Marynarki Wojennej, pierwszej polskiej stoczni powstałej w 1922 roku.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy pracowników na stanowisko Spawacza z aktualnymi uprawnieniami do spawania ręcznego, półautomatycznego i automatycznego pod topnikiem.

Zadania: • spawanie ręczne i półautomatyczne, zgodnie z rysunkiem technicznym i tabelą spawania

 • wykonywanie pomiarów spoin

 • wykonywanie napraw spoin

 • czytanie rysunku technicznego w języku angielskim


Oczekiwania: • umiejętność spawania ręcznego (metoda 111), półautomatycznego (136) i automatycznego pod topnikiem (121) stali konstrukcyjnych i stali węglowych i konstrukcyjnych: zwykłej, podwyższonej i wysokiej wytrzymałości

 • umiejętność czytania instrukcji spawalniczych

 • umiejętność dokonywania pomiarów wykonanych przez siebie złączy

 • znajomość technologii i procesów spawalniczych

 • samodzielność przy wykonywaniu spoin

 • bieżąca kontrola jakości wykonywanych przez siebie spoin

 • umiejętność czytania rysunku technicznego w języku polskim i angielskim oraz tabeli spawania

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

  • możliwość rozwoju swoich umiejętności i poszerzenie wiedzy

 • możliwość udziału w międzynarodowym projekcie budowy fregaty dla Polskiej Marynarki Wojennej

 • równowagę pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym

 • stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia

 • świadczenia socjalne z ZFŚS (?wczasy pod gruszą?, dofinansowanie do kart MultiSport, okolicznościowe świadczenia dla pracowników i dzieci pracowników i inne)

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę (pełny etat)


MIEJSCE PRACY: Gdynia, w tym 1 miesięczne oddelegowanie do pracy w Wielkiej Brytanii związane z przygotowaniem PGZ SW do realizacji budowy korwet dla Marynarki Wojennej RP

Klikając w przycisk ?Wyślij? zgadzasz się na przetwarzanie przez spółkę PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (m.in. w formularzu aplikacyjnym) dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.


Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 22 (1) k.p. lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) lub dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje oczekiwania finansowe, termin rozpoczęcia pracy/świadczenia usług) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach, w tym w formularzu aplikacyjnym.


Ponadto przekazujemy poniżej informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów rekrutacji w Grupie PGZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (klauzula informacyjna):


I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGZ Stocznia Wojenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 48 zwaną dalej PGZ SW? lub ?Administrator).Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, zwana dalej ?PGZ S.A.? 


II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pgzsw.pl, tel. 695-110-402 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.


III. Cele i podstawy przetwarzania.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest ustawa Kodeks pracy (art. 22(1) k.p.), przepisy szczególne, uzasadniony interes Administratora, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w Grupie PGZ oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa. Jeśli nie chce Pan/Pani, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy nie umieszczać ich w swoich dokumentach. Pana/Pani zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.


IV. Okres przechowywania danych.Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. 6 m-cy od chwili złożenia aplikacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Po tych okresach dane osobowe będą usuwane.


V. Odbiorcy danychOdbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego tj. dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych.Ponadto Państwa dane osobowe współadministrowane przez spółkę PGZ S.A. ze względu na udostępnienie przez PGZ S.A. Aplikacji eRecruiter w ramach prowadzonego procesu rekrutacji na który się Pan/Pani zgłosił.


VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecichPani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiib) sprostowania (poprawiania) swoich danychc) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniad) przenoszenia danyche) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. Informacja o dobrowolności podania danychUdział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 22(1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres jest dobrowolne.


IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgodyW każdym momencie ma Pan/Pani możliwość cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.