Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót elektrycznych

2022-05-14 ID OFERTY: 652253

Główne zadania i obowiązki: • Pełnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na budowie.

 • Wykonywanie prac przygotowawczych do realizacji robót, tj. sprawdzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, określenie zakresu robót.

 • Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla robót budowlanych oraz udział w komisjach przetargowych.

 • Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z zawartą umową.

 • Rozliczanie pod względem rzeczowym i finansowym robót.

 • Występowanie w Urzędach Administracji Państwowej w imieniu Uczelni.

 • Zgłaszanie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i kontrola nad ich usuwaniem.

 • Wydawanie opinii technicznych w zakresie swoich uprawnień.

Wymagania: • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, inżynierii elektrycznej lub pokrewne,

 • 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót,

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

 • praktyczna znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,

 • członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

 • umiejętność  kosztorysowania,         

 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom oraz wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/


 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej ?Administratorem?, reprezentowany przez Rektora;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl ;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z nawiązaniem zatrudnienia;

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przepisy art. 22 1 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,

  2. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie innych danych niż wskazane w pkt 1.

  3. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane. 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora;

 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. 6 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli zgoda zostanie przez Panią/Pana wycofana;

 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ? w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

 10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy: Kodeks Pracy, art. 221 1 i § 2;

 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 1 Kodeksu Pracy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.