WAŁBRZYCH Przedstawiciel Wypożyczalni Samochodów (Kierowca)

2022-05-14 ID OFERTY: 652332

O nas


Nasza historiaKorzenie Kaizen Rent sięgają roku 1979, kiedy to w Lubinie na Dolnym Śląsku powstała firma Dobrygowski Sp. z o.o. Dobrygowski Sp. z o.o. to autoryzowany dealer Toyoty, posiadający 2 salony sprzedaży na Dolnym Śląsku oraz sześciokrotny zdobywca tytułu Dealera Roku. Niesamowite tempo rozwoju salonów Toyota Dobrygowski spowodowało, że Zarząd podjął decyzję o wydzieleniu ze struktury firmy działu flotowego i w 2015 roku powołał do życia spółkę Kaizen Fleet, dając jednocześnie jej pracownikom pełną swobodę działania i realny wpływ na dalszy rozwój spółki. Pod skrzydłami nowego Zarządu spółka rozpoczęła ekspansję, obejmując swoim działaniem całą Polskę. W 2021 roku jesteśmy już w 22 miastach w Polsce!

Twój zakres obowiązków • Wybierasz godziny i dni, w których chcesz pracować

 • Tylko w tym czasie będziemy Cię prosili o odebranie lub podstawienie samochodu do naszych klientów

 • Możemy Cię też prosić o dostarczenie samochodu do innego oddziału lub serwisu

 • Będziesz również odpowiedzialny za podstawienie samochodu do myjni, zatankowanie, czy zgłoszenie usterek. Chcemy, abyś jeżdżąc naszymi samochodami czuł się bezpiecznie, tak jak nasi klienci

 • Zapewnimy Ci wszystkie niezbędne do pracy narzędzia. Tablet, nawigację, wsparcie ze strony Biura Obsługi Klienta, pracowników oddziałów, czy serwisu

Nasze wymagania • Lubisz jeździć samochodem i testować nowe samochody

 • Chętnie zapoznajesz się z nowinkami motoryzacyjnymi

 • Czasami porozmawiać w języku angielskim. Stresuje Cię to? Nie martw się, to tylko opcja dla chętnych

To oferujemy • Elastyczność, dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb

 • Dużo samodzielności i radości z jazdy nowymi samochodami różnych marek. Również tych luksusowych

 • Przyjazną atmosferę

 • Możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, które możesz wpisać do swojego CV. Jesteśmy drugą, największą w Polsce wypożyczalnią samochodów

 • Możliwość rozwoju, w ramach struktur danego oddziału

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych  dla Kandydatów


na pracowników i współpracowników


  1. Kaizen Rent S. A. z siedzibą w Lubinie (59-300) przy ul. Gen. Józefa Bema 8 (KRS: 0000575185) jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.

 2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:

 3. przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,

 4. na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

 7. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą.

 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:

 9. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub

 10. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 11. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego, Kandydaci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

 12. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 13. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

 14. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:

 15. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

 16. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

 17. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

 18. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

 19. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

 20. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 21. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

 22. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 7 lit. b powyżej ? prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 23. niepodlegania pro?lowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

 24. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,


z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. 1. Jeżeli Kandydaci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, powinni przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 12 poniżej.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na adres e-mail: rodo_kaizenfleet.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Gen. Józefa Bema 8 w Lubinie (59-300).

 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 4. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

 5. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

 6. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

 7. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.