Kontakt

Wszelkie pytania / opinie / uwagi / komentarze prosimy kierować
za pomocą poniższego formularza.

Administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem formularza jest spółka NETNEX RĄPCA&COP SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Markach. Wysłanie wiadomości oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na zadane pytania.
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka NETNEX RĄPCA&COP SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Kościuszki 43, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIW Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000841669 , NIP 1251705431, REGON 386071950, e-mail: biuro@FACHPRACA.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@fachpraca.pl.
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani /Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest odpowiedź na zadane pytania.
  2. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego, kancelarie prawne).
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu kontaktu i odpowiedzi na zadane pytania
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  6. Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.