Polityka prywatności

Mając pełną świadomość zaufania, jakim Użytkownicy obdarzają Serwis FACHPRACA.pl, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując wytyczne RODO, wprowadziliśmy następującą Politykę Prywatności:

 

I – informacje ogólne

1. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

2. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie, współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

 

II - przetwarzanie danych osobowych - RODO

1. Administratorem danych osobowych jest firma NETNEX Rąpca&Cop spółka jawna z siedzibą w 05-270 Markach, ul. Kościuszki 43 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000841669, NIP PL1251705431, kontakt biuro@fachpraca.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@fachpraca.pl

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Serwisu. Usunięcie danych spowoduje zakończenie świadczenia usługi Serwisu dla Usługobiorcy.

3. Do danych dostęp będą miały - poza pracownikami i pełnomocnikami NETNEX, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez NETNEX. Poza powyższym, w zależności od specyfiki sprawy dane osobowe firma NETNEX może przekazać podmiotom współpracującym z NETNEXi realizującym na rzecz NETNEX usługi bądź świadczącym na rzecz NETNEX usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, prawne a także organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

4. Przekazywanie danychpoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google+);

 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager;

 

5. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

Kategorie osób

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Przechowywanie danych

Usługi dla pracodawców i agencji pośrednictwa pracy

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne posiadające konto oraz agencje pośrednictwa pracy w Serwisie

Zawieranie i realizacja umów

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Nie dłużej niż 6 lat od końca trwania umowy.

Dochodzenie roszczeń

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń)

 

Przez okres 6 lat od końca roku, w którym zobowiązanie wygasło.

 

Umożliwienie wyrażenia opinii o pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prawo do wolności wypowiedzi i informacji)

 

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Usługi dla potencjalnych klientów serwisu internetowego

Potencjalni klienci (pracodawcy oraz agencje pośrednictwa pracy)

Przedstawienie oferty

Art. 6 ust. 1 lit. b) przedstawienie oferty – czynności zmierzające do zawarcia umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni)

Do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Usługi dla użytkowników serwisu internetowego

Osoby zgłaszające reklamacje na świadczone przez Serwis usługi

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od Usługobiorców Serwisu oraz od potencjalnych klientów

art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny)art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)

Nie dłużej niż 6 lat od momentu otrzymania reklamacji, a w przypadku sporu, nie dłużej niż 6 lat od momentu jego rozstrzygnięcia.

Użytkownicy Serwisu

Rejestracja Użytkownika

art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)

Do końca trwania umowy lub po 2 tygodniach od rejestracji, jeżeli nie zaakceptowano rejestracji.

Usługobiorcy subskrybujący newsletter

Wysyłka powiadomień o nowych ofertach pracy

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą lub po 2 tygodniach od zapisu, jeżeli nie zaakceptowano subskrypcji.

Usługobiorcy umieszczający opinie o pracodawcach w Serwisie

Umożliwienie wyrażenia opinii o pracodawcy

art. 6 ust. 1 lit b) RODO (wykonanie umowy)

Do końca trwania umowy.

 

6. Usługodawca zapewnia wszystkim osobom, których dane są przetwarzane realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności osobie przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych

- jeżeli zdaniem osoby nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane, może on zażądać ich usunięcia

d) ograniczenia przetwarzania danych

Osoba może zażądać ograniczenia przetwarzania Jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli Jej zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na jej temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby je usunąć, gdyż są one potrzebne i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw marketingowy – osoba ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Jej danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Osoba ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Osoba powinna wskazać swoją szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych osoby są nadrzędne wobec jej praw lub też dane osoby są niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych

Osoba ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format *.docx, *.xlsx, *.txt) dane osobowe, które dostarczyła na podstawie umowy lub zgody. Osoba może także zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli osoba uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoba ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody osoby przed jej wycofaniem.

7. W celu wykonania swoich praw osoba może przesłać do Administratora pocztą elektroniczną na adres biuro@fachpraca.pl stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy. Przed realizacją uprawnień Administrator musi upewnić się co do tożsamości osoby składającej żądanie, aby mieć pewność odpowiedniej identyfikacji osoby. Administrator odpowie na żądanie lub je wykona w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia do Sprzedawcy. Komunikacja z osobą odbywała się będzie za pomocą wskazanego przez nią adresu mailowego.

8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Wraz z usunięciem Konta Administrator usunie dane osoby na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania osoby po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia oraz wykonania obowiązków archiwizacyjnych nakładanych przez przepisy prawa, np. ustawy o rachunkowości.

10. Dane osobowe osoby pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na dokumentacji finansowo-rozliczeniowej przechowywane są przez okres co najmniej 6 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów własnych do czasu, aż osoba zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, lub Administrator sam zdecyduje, że dane się zdezaktualizowały.

Wykorzystywanie plików cookie

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Przed wyrażeniem zgody, na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez spółkę Netnex jak i podmioty trzecie, z którymi Netnex współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane zbieramy?

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);

 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;

 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

 4. dokumentowaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych, diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, zarządzaniu Serwisem,

 5. a także w zakresie wskazanym poniżej przedstawianiu spersonalizowanych treści reklamowych.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Add.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych:

Spółka Netnex korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;

 2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.